Jiu Jitsu Colored Belt Positions For Testing (6’s, 9’s, 12’s, 15’s, etc.)

brazilian jiu jitsu portland

1) Closed Guard Passes

2) Closed Guard Sweeps

3) Closed Guard Submissions

4) Open Guard Top Energies

5) Open Guard Bottom Energies

6) ½ Guard Top Energies

7) ½ Guard Bottom Energies

8) Knee Pin Top Energies (limit 9 techniques)

9) Knee Pin Bottom Energies (limit 9 energies)

10) Crossbody Escapes

11) Crossbody Submissions

12) Mount Escapes

13) Mount Submissions

14) Kesa Escapes (neck & arm only – limit 9 techniques)

15) Kesa Submissions (neck & arm only)

16) Quarter Escapes (limit 9 techniques)

17) Quarter Submissions (limit 9 techniques)

18) Takedowns

19) Armbar Counters (any position)

20) Choke Counters (any position)